Rosteme díky vám

Naším cílem je přinášet vám stále lepší
služby, a proto jsme se rozhodli pro
redesign naší webstránky.

Odteď nás naleznete na nové adrese:
www.webhouse.sk

Pokračovat

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. POSKYTOVATEĽ

Spoločnosť WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO 36743852, tel./fax +421/33/5514562, e-mail admin@webstranky.sk, prevádzkovateľ portálu Webstránky, zastúpená Ing. Ivanom Pekarovičom, konateľom spoločnosti (ďalej len "Poskytovateľ").

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č. : 033/5512 689, 033/5512 690
fax. č.: 033/5512 656
tt@soi.sk

2. ZÁKAZNÍK

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Poskytovateľa na portáli Webstránky v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien, a ktorá objednaním služieb na tomto portáli bezvýhradne súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa nimi riadiť a dodržiavať ich (ďalej len "Zákazník").

3. PREDMET A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

3.1 Na základe ustanovení § 269 ods. 2 Obch. zákonníka vstupujú zmluvné strany do zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je registrácia domén a poskytovanie strojového času servera pripojeného k sieti Internet v prospech Zákazníka, a to za nižšie uvedených podmienok.

3.2 Definícia pojmov: Pre účely týchto zmluvných podmienok a obchodného vzťahu uzavretého podľa tejto zmluvy sa rozumie:

3.2.1 Server - počítač trvalo pripojený k internetu, schopný pracovať v reálnom čase pre viac užívateľov naraz.

3.2.2 Klientský počítač - počítač, ktorý je pripojený k internetu a využíva služby spracovania dát serverom, vybavený vlastnými programovými prostriedkami pre prístup a interpretáciu spracovaných dát zo servera.

3.2.3 Prenájom strojového času - poskytnutie časti výpočtovej kapacity servera na spracovanie dát a zobrazenie výsledkov spracovania na klientskom počítači. Na základe tejto zmluvy je Zákazníkovi v danom okamihu poskytnutá len čiastková kapacita počítača v závislosti od využívania daného počítača aj inými zákazníkmi.

3.2.4 Prevádzkovanie www-stránok - spracovanie dát Zákazníka, v rámci prenájmu strojového času servera, programovými prostriedkami Poskytovateľa v prospech Zákazníka a tretích osôb.

3.2.5 Prevádzkovanie schránok elektronickej pošty Zákazníka - spracovanie dát - odovzdávanie textových, obrazových správ, odovzdávanie dátových súborov, v rámci prenájmu strojového času servera, programovými prostriedkami Poskytovateľa v prospech Zákazníka a tretích osôb.

3.2.6 Doménové meno - menný názov www-stránky, ktorý je registrovaný správcom domény najvyššej úrovne.

3.2.7 Pripojovateľ servera - tretia strana, ktorá zaisťuje pre Poskytovateľa pripojenie servera k internetu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1 Doménové meno si vyberá Zákazník na základe podmienok a pravidiel stanovených správcom domény najvyššej úrovne. Prednosť pri prideľovaní mena je určovaná podľa poradia žiadosti o registráciu.

4.2 Registráciu doménového mena vykonáva Poskytovateľ za podmienok stanovených v aktuálnom cenníku, vydanom Poskytovateľom (ďalej len cenník) na základe požiadaviek Zákazníka. Predĺženie platnosti registrácie domény može Poskytovateľ vykonať automaticky bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka.

4.2.1 Poskytovateľ zabezpečí pre klienta registráciu alebo predĺženie platnosti doménového mena na základe platných pravidiel registrácie príslušného registra domén. Pritom nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domény. Zaplatením registračného poplatku za registráciu alebo predĺženie platnosti domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu či predĺženie domény. O výsledku procesu registrácie alebo predĺženia platnosti domény je klient informovaný prevádzkovateľom až po jeho ukončení. V prípade, že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať alebo predĺžiť jej registračné obdobie, zákazník má právo požiadať o inú doménu v rovnakej cene, alebo o vrátenie zaplateného poplatku v plnej výške. Poplatky za úspešnú registráciu alebo predĺženie domény sú nevratné.

4.3 Zákazník sa zaväzuje hradiť registračné poplatky za registráciu svojej domény správcovi najvyššej domény, pokiaľ je to v jeho pravidlách.

4.3.1 Ak Zákazník nemá viac záujem využívať služby Poskytovateľa, je povinný oznámiť to Poskytovateľovi e-mailom alebo písomne najneskôr do konca predplateného obdobia služieb. Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytovať všetky služby k takej doméne, ku ktorej Zákazník nezrušil využívanie služieb vyššie uvedeným spôsobom. Poskytovateľ má právo pozastaviť Zákazníkovi poskytovanie aj takých služieb, ktoré sa priamo netýkajú predmetnej domény.

4.3.2 Neuhradením poplatku za predĺženie registrácie domény do dátumu exspirácie domény zanikajú akékoľvek povinnosti Poskytovateľa v súvislosti s daným doménovým menom. Doménové meno môže byť automaticky zrušené, alebo sa jeho ďalšia existencia riadi pravidlami príslušného registra, upravujúcimi vzťah medzi držiteľom domény a registrom. Zákazník je povinný tieto pravidlá rešpektovať a riadiť sa nimi. Poskytovateľ nie je povinný Zákazníkovi pripomínať povinnosti voči tretím osobám vyplývajúce z vlastníctva domény.

4.3.3 Poskytovateľ má právo v prípade neuhradenia poplatku za predĺženie registrácie domény v lehote do 14 dní po dátume expirácie domény zrušiť poskytovanie webhostingových služieb, ktoré boli k tejto doméne zriadené, bez nároku Zákazníka na vrátenie alikvótnej čiastky za predplatené webhostingové služby.

4.4 Zákazník má právo zrušiť objednávku registrácie domény iba skôr, ako je doména zaregistrovaná. Po zaregistrovaní domény nie je možné zrušiť objednávku, ani vrátiť poplatok za registráciu domény.

4.5 Za porušenie vlastníckych práv Zákazníkom k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Zákazníka, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov, nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť. Za akékoľvek iné škody spôsobené Zákazníkovi z dôvodu nefunkčnosti služieb (nedostupnosť servera, strata dát zo servera, nefunkčnosť webových, mailových alebo databázových služieb resp. ich častí, a pod.) zodpovedá Poskytovateľ do výšky zaplatenej ceny webhostingovej služby za kalendárny mesiac, v ktorom ku škode došlo.

4.5.1 Poskytovateľ má právo pozastaviť prevádzku domény alebo vypovedať zmluvu o doméne, ak existuje podozrenie, že by Zákazník užívaním takejto domény mohol spôsobiť Poskytovateľovi finančnú ujmu. Poskytovateľ má tiež právo pozastaviť prevádzku domény alebo vypovedať zmluvu o doméne s cieľom vyhnúť sa súdnemu sporu s treťou osobou.

4.5.2 Zákazník má v zmysle zákona právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní webhostingových služieb do 7 dní od jej uzatvorenia písomnou formou na adresu Poskytovateľa, uvedenú v bode 1. týchto VOP. Zákazník má tiež právo na uvedenej adrese uplatniť svoju reklamáciu.

4.6 Poskytovateľ umožní Zákazníkovi zriadenie a prevádzkovanie www-stránok, schránok elektronickej pošty, v rámci prenájmu strojového času. Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi strojový čas s nasledujúcimi technickými parametrami:

4.6.1 Programové prostriedky pre spracovanie umožnia spracovanie programov v jazyku HTML, PHP, ASP, ASP.NET a prístup k elektronickej pošte pomocou protokolu POP3, SMTP a IMAP. Na základe výberu zákazníka bude poskytnutý server s operačným systémom LINUX/FreeBSD alebo WINDOWS SERVER 2003/2008. Zmena umiestnenia domény na server s iným operačným systémom na pokyn Zákazníka môže byť spoplatnená podľa cenníka.

4.6.2 Objem spracovávaných dát je obmedzený na veľkosť prideleného diskového priestoru podľa prevádzkovaného variantu.

4.6.3 Zákazník má právo na samostatnú aktualizáciu stránok prostredníctvom prenosového protokolu FTP.

4.7 Zákazník zodpovedá za technickú správnosť www-stránok a za správnosť výstupov na klientskom počítači.

4.8 Zákazník nesmie zriadiť www-stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, Zákazník plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené Poskytovateľovi alebo tretím stranám.

4.9 Poskytovateľ má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť alebo zrušiť poskytovanie služby pre Zákazníka, ktorý sa pokúsi prevádzkovať:
- stránku obsahujúcu pornografický materiál (text, obrázky, video),
- warez-stránku alebo stránku ponúkajúcu nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja či poskytovania tretím osobám, alebo stránku s podobným zameraním,
- stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), verejný chat
- stránku extrémne preťažujúcu databázový alebo webový server,
- stránku obsahujúcu nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi, atď.),
- stránku, u ktorej je podozrenie na jej rozpor so zákonom,
- stránku, ktorá môže podľa názoru Poskytovateľa spôsobiť škodu Poskytovateľovi alebo tretím stranám,
- stránku na doméne, ktorá buď neexistuje, alebo je zaregistrovaná pre iného majiteľa/používateľa, ale Zákazník nemá na takúto prevádzku súhlas od majiteľa/používateľa domény.

V takomto prípade poskytovateľ nie je povinný vrátiť predplatné. Poskytovateľ má právo na náhradu škody Zákazníkom, ktorá mu bola spôsobená z vyššie uvedených dôvodov.

4.10 Poskytovateľ je povinný vynaložiť všetko úsilie, aby zaistil nepretržitú prevádzku stránok Zákazníka. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade výpadku dostupnosti servera predĺžiť predplatené obdobie o 1000-násobok dĺžky trvania výpadku, najviac však o 1 rok, s výnimkou, keď je nedostupnosť:
- kratšia ako 5 minút, spôsobená nevyhnutnými technologickými postupmi (reštart služby, stroja a pod.),
- spôsobená výpadkom spojenia medzi zákazníkom a servermi Poskytovateľa,
- spôsobená výpadkom elektrickej energie nad rámec zaistenia záložným zdrojom napätia,
- spôsobená prírodnou katastrofou, živelnou pohromou alebo extrémnym počasím,
- spôsobená technickými nedostatkami systému SK-NIC.

4.11 Zákazník nesmie zneužívať službu na obťažovanie tretích strán najmä opakovaným rozosielaním nevyžiadaných dát a e-mailov (spamu).

4.12 Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne obmeniť funkcie služby.

5. STANOVENIE CENY A JEJ PLATENIE

5.1 Zákazník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi úplatu za poskytnuté služby (ďalej len "poplatky") a to v rozsahu a vo výške stanovenej v cenníku, ktorý musí byť verejne dostupný na www stránkach služby. K cene sa pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa platných daňových predpisov Slovenskej republiky.

5.2 Poplatky za webhosting sú splatné mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne dopredu, ak nie je dohodnuté inak, pričom sa uplatňuje viazanosť služby na celé predplatené obdobie. V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu zo strany Zákazníka má Zákazník nárok na vrátenie alikvótnej čiastky za služby, ktoré si predplatil a nevyčerpal, zníženej o pokutu za nedodržanie viazanosti služby. Pokuta za nedodržanie viazanosti je stanovená na 30 Eur bez DPH. Ak je zmluvná pokuta vyššia ako alikvótna čiastka na vrátenie, Poskytovateľ sa zaväzuje, že rozdiel medzi vyškou zmluvnej pokuty a alikvótnou čiastkou za nevyčerpané služby nebude Zákaznkíkovi účtovať. Poskytovateľ poplatky za služby účtuje zálohovými faktúrami. Do 15 dní po uhradení zálohovej faktúry Zákazníkom vystaví Poskytovateľ daňový doklad. Zálohová faktúra môže byť odoslaná Zákazníkovi elektronickou formou (e-mailom). Za funkčnosť e-mailovej adresy Zákazníka zodpovedá Zákazník. Poskytovateľ nie je povinný zaplatenie poplatkov pripomínať.

5.2.1 Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi poplatok za webhostingovú službu, resp. jeho alikvótnu časť, ak nemôže zabezpečiť službu v dĺžke, kvalite a parametroch daných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. V takomto prípade je Poskytovateľ oprávnený znížiť vrátený poplatok o náklady na zriadenie a konfiguráciu webhostingovej služby vo výške 10 Eur bez DPH. V ostatných prípadoch poplatok za webhostingovú službu nie je povinný Zákazníkovi vrátiť.

5.2.2 Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi registračný poplatok za doménu,ak nemôže zabezpečiť zaregistrovanie domény z dôvodu, že pred uskutočnením úhrady registračného poplatku bola doména zaregistrovaná iným držiteľom. V ostatných prípadoch nie je Poskytovateľ povinný registračný poplatok vrátiť.

5.2.3 Zákazník súhlasí so zasielaním daňových dokladov e-mailom na kontaktné mailové adresy, ktoré si sám určí v administračnom rozhraní.

5.3 Na účel bezhotovostného platobného styku je zriadený bankový účet vedený v Tatra banke, číslo 2623805672/1100, v Slovenskej sporiteľni, číslo 0284860757/0900, a vo VÚB, číslo 2273177855/0200.

5.4 Úhrada môže byť vykonaná:
- osobne v priestoroch poskytovateľa, na adrese: WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, v pondelok až piatok v čase od 7.30 do 16.00 hod.,
- prevodným príkazom na ľubovoľný z účtov uvedených v bode 5.3 týchto VOP,
- platobnou kartou VISA, EUROCARD/MASTERCARD a DinersClub, vydanou ktoroukoľvek bankovou inštitúciou na svete,
- poštovým peňažným poukazom na adresu Poskytovateľa.

5.5 Zákazník je pri úhrade povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je vyznačený na faktúre a len podľa neho možno platbu správne zaevidovať. Zákazník je zároveň povinný uhradiť presnú sumu podľa faktúry a nezaokrúhľovať ju svojvoľne nadol ani nahor.

5.5.1 Poskytovateľ je oprávnený účtovať zákazníkovi poplatok 5 € za pripísanie nedostatočne identifikovanej platby na účet poskytovateľa, ako aj za vrátenie nedostatočne identifikovanej platby zákazníkovi.

5.6 Ak zákazník hradí faktúru zo zahraničia, je povinný zabezpečiť, aby bola suma pripísaná v prospech účtu Poskytovateľa v plnej fakturovanej výške, t. j. všetky bankové poplatky na strane platiteľa i príjemcu platby znáša Zákazník.

5.7 Poskytovateľ je oprávnený písomne alebo e-mailom upozorniť Zákazníka na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku, v prípade ak neuhradil cenu služieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti, a určí dodatočnú lehotu na zaplatenie pohľadávky. Poplatok za písomné upozornenie, ako aj všetky náklady vynaložené na vymáhanie pohľadávky znáša Zákazník, ak je dôvod neuhradenia na strane Zákazníka.

5.8 Ak Zákazník neuhradí faktúru v lehote splatnosti, má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania. Ak je Zákazník v omeškaní s platením viac ako 7 dní odo dňa splatnosti faktúry, Poskytovateľ je oprávnený zrušiť poskytovanie služieb, alebo ich pozastaviť až do úplného uhradenia faktúry a poplatkov z omeškania s právom účtovať poplatok za opätovnú aktiváciu, ak je tento uvedený v cenníku Poskytovateľa.

5.9 Poskytovateľ je oprávnený deaktivovať poskytovanie služieb pre Zákazníka, ak tento Zákazník je dlžný za inú službu, resp. tovar, ktoré mu boli Poskytovateľom poskytnuté, t. j. ak je predmetná faktúra neuhradená viac ako 7 dní po lehote splatnosti.

5.10 Zákazník si môže preplatiť kredit na webhostingové služby Poskytovateľa v ľubovoľnej výške. Minimálny jednorazový vklad je 30 eur. Z tohto kreditu môže podľa potreby uhrádzať faktúry vystavené Poskytovateľom.

5.10.1 Refundácia nevyčerpaného kreditu je možná výhradne bankovým prevodom na účet Zákazníka v mene EUR. Poskytovateľ je oprávnený účtovať manipulačný poplatok za refundáciu kreditu vo výške 10 EUR bez DPH, ak je účet Zákazníka vedený v slovenskej banke, resp. 25 EUR bez DPH, ak je účet Zákazníka vedený v zahraničnej banke. Ak výška manipulačného poplatku presahuje zostatok nevyčerpaného kreditu, Poskytovateľ nie je povinný kredit vrátiť.

6. ZÁLOHOVANIE DÁT A ICH OBNOVA

6.1 Zákazník má právo požiadať Poskytovateľa, aby zálohoval dáta, nachádzajúce sa na FTP priestore, v e-mailových schránkach a v databázach Zákazníka. Za jedinú prípustnú formu žiadosti sa považuje nastavenie zálohovania v administračnom rozhraní Setup (www.setup.sk), tlačidlo Nastavenia webhostingu, záložka Zálohovanie.

6.2 Poskytovateľ zálohuje dáta Zákazníka v takých intervaloch, aké si Zákazník v Setupe nastaví (od 1 do 14 dní). Zálohovanie sa vykonáva ako full backup (úplné zálohovanie všetkých dát na serveri, nie inkrementálne zálohovanie).

6.3 Zálohovanie je bezplatné do objemu 10 000 MB zálohovaných dát, prislúchajúcich k jednej webhostingovej službe, mesačne. Výška poplatkov za zálohovanie väčších objemov dát je uvedená v aktuálnom cenníku Poskytovateľa.

6.3.1 V prípade spoplatnenia posiela Poskytovateľ Zákazníkovi raz za mesiac vyúčtovanie zálohovania, spolu so zálohovou faktúrou, ktorej splatnosť je 14 dní. Ak je vyúčtovaná suma menšia ako 10 eur bez DPH (alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene), Poskytovateľ je oprávnený zálohovú faktúru z administratívnych dôvodov neposielať a preniesť vyúčtovanú čiastku do ďalšieho mesiaca.

6.3.2 Poskytovateľ je oprávnený automaticky použiť prostriedky Zákazníka vo forme predplateného kreditu, na úhradu zálohovej faktúry za zálohovanie.

6.4 Ak zákazník využíva službu Zálohovanie, má právo kedykoľvek požiadať o obnovu dát z ktoréhokoľvek dňa z predchádzajúcich 14 dní, v ktorom bola záloha podľa požiadaviek Zákazníka vykonaná. Poskytovateľ je povinný dáta obnoviť. Poskytovateľ je oprávnený účtovať Zákazníkovi za obnovenie dát poplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa.

6.5 Ak poskytovateľ z akéhokoľvek dôvodu (napr. technickej chyby pri zálohovaní) nie je schopný obnoviť dáta Zákazníka, má Zákazník nárok na vrátenie poplatku, ktorý za zálohovanie zaplatil, za celý predchádzajúci mesiac. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť Zákazníkovi z dôvodu zlyhania zálohovania alebo obnovy dát.

6.6 Poskytovateľ nie je povinný zálohovať dáta Zákazníka, ak ich celkový objem, prislúchajúci k jednej webhostingovej službe, presiahne 10 000 MB na FTP priestore, alebo 10 000 MB na mailserveri, alebo 3000 MB na databázových serveroch. Poskytovateľ nie je povinný zálohovať dáta zákazníka, u ktorého eviduje záväzok za zálohovanie z predchádzajúceho obdobia po lehote splatnosti faktúry.

 

V Trnave dňa 1.1.2005, posledná aktualizácia 27.4.2013.

 

What do you value most?

1. 100% uptime guarantee

We make great efforts to ensure your websites and emails operate without any downtime.

2. Loyalty program

Loyal customers receive lower pricing and many other benefits.

3. We know how to help you

No one can beat our level of technical knowledge and service.

4. Jet-fast

Instant domains and hosting - in less than ten minutes. Yes, it is possible. Experience it for yourself!

5. Fantastic support

Everything is possible. Even the processing of your request in just five minutes. 

www.

PROČ SI VYBRAT NÁS?
  • desítky tisíc spokojených zákazníků
  • miliony provozovaných webů
  • garance 100 % dostupnosti
  • extrémně rychlá technická podpora
  • nejvýhodnější ceny domén  
PRODUKTY
ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Hotline +421 910 96 96 01
(denně 7:30 - 23:00)

Technická podpora: +421 33 29 33 500 (#2)
admin@webstranky.sk
Platby a faktury: +421 33 29 33 500 (#3)
faktury@webstranky.sk

PŘÍJÍMÁME KARTY A PLATBY:
MasterCard | Maestro | VISA | VISA Electron | Diners Club International

PŘIJÍMÁME TAKÉ ONLINE PLATBY OD KLIENTŮ TĚCHTO BANK:
banky

TrustPay

Přejít na menu | Přejít na obsah

Zůstaňme v kontaktu:      WebHouse na Facebooku

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Jsme plátci DPH, účtujeme 20% DPH. | Prohlášení o přístupnosti | Právní podmínky používání této webové stránky
Copyright © 1999-2007 Tripsoft, © 2007-2013 WebHouse, s.r.o., Trnava, Slovak Republic. WebHouse is registered trademark of WebHouse, s.r.o., 2006.

Slovensky | English | Česky

počítadlo